Hierbij bieden wij u de Begroting 2018-2021 aan.
Dit betreft de laatste begroting die het college tijdens deze bestuursperiode aan de raad aanbiedt.

De basis voor deze begroting wordt gevormd door de Begroting 2017-2020 en de Voorjaarsnota 2017, waarin het Coalitieprogramma 2014-2018 'Ruimte voor leven, werken en wonen' is verwerkt.

Vanaf 2014 is de begroting voor de bestuursperiode van het college meerjarig vastgesteld. De begroting heeft derhalve betrekking op de zittingsperiode van het huidige college. In deze systematiek is bij het opstellen van de begroting niet langer sprake van een basisjaar. In november 2016 is de Begroting 2017-2020 vastgesteld. Het aanhouden van een vierjarige begrotingscyclus maakt het noodzakelijk om voor de opmaak van de Begroting 2018-2021 de jaarschijf 2021 toe te voegen.

Logischerwijs houdt dit in dat de in de Voorjaarsnota 2017 voorgestelde financiële kaders op basis van hernieuwde inzichten, waar noodzakelijk, zijn geactualiseerd en zijn verlengd tot en met het jaar 2021.