Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid is het verloop van de rente. Voor het nemen van beslissingen over het optimaal beleggen van gelden bij het Rijk, het afdekken van risico’s en voor het aantrekken van vaste geldleningen is een rentevisie nodig.

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat het ruime monetair beleid van de afgelopen jaren langzaam afbouwen. De (korte) geldmarktrente was in 2017 negatief, voor 2018 is de verwachting is dat deze rond de 0% blijft.

Op grond van de laatste rentevisies van toonaangevende banken (juni/juli 2017) wordt er van uit gegaan dat het lange rentetarief (10 jaar lineair) in 2018 iets gaat oplopen ten opzichte van de stand medio 2017 (0,7%)

Onderstaand de percentages die gehanteerd zijn in de begroting van 2018 op basis van de gegevens uit de eerder opgestelde Kadernota 2017:

  • Verwachting korte rente financieringstekort      0,00%
  • Verwachting korte rente financieringsoverschot   0,00%
  • Verwachting lange rente financieringstekort      1,00%