Het college van burgemeester en wethouders

Burgemeester

mw. drs. A.E.H. Baltus (CDA)

Wettelijke taken, veiligheidsregio Kennemerland en integraal veiligheidsbeleid, integrale handhaving (beleid), strategische visie, integriteit, burgerzaken, regionaal college, regio-contacten, bovenregionale economie, internationale zaken, bedrijfsvoering (onder andere ICT en facilitair), PR & voorlichting en representatie, personeel en organisatie, gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), lid algemeen bestuur VRK, lid bestuurscommissie Openbare Veiligheid VRK.

Wethouders

C.M. Beentjes (PvdA)

Sociaal domein, decentralisaties AWBZ en Wmo, welzijn, volksgezondheid, armoedebeleid, ouderenbeleid, jeugdbeleid, gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland, lid dagelijks bestuur VRK, lid bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg VRK.

mw. A. van Dijk (D66)

Financiën, waaronder belastingen en heffingen, werk en inkomen, Participatiewet, inkoop en aanbesteding, regionale economische zaken, kust, toerisme, lid dagelijks en algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!, NV Bank van Nederlandse Gemeenten.

F.J.A. Frowijn (CDA)

Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en buurtbeheer, grondzaken, tweede tranche herstructurering, beheer openbare ruimte, agrarische zaken, monumentenzorg en archeologie, verkeer en vervoer, infrastructuur (als groen, water, riolering, wegen en verlichting), milieu (duurzaamheid), bouw- en woningtoezicht, lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst, lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek, lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling ReinUnie.

A.W.M. Schoorl (Heemskerk Lokaal)

Onderwijs en accommodatiebeleid en -beheer, sport en recreatie, kunst en cultuur, bibliotheek, kinderopvang, leerplicht, volwasseneneducatie, diversiteit/emancipatie, dierenwelzijn, communicatie en burgerparticipatie, lid van het dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, lid van het dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht / RMC Zuid- en Midden-Kennemerland.

Gemeentesecretaris

R. Jeltema (interim)

Eindadvisering college en burgemeester, management ambtelijke organisatie.