Vernieuwing Besluit begroting en verantwoording (Bbv)

In 2014 heeft de door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ingestelde adviescommissie Depla een rapport uitgebracht over vernieuwing van het Bbv. De hierin geformuleerde adviezen hebben betrekking op een breed spectrum van onderwerpen met als rode draad het versterken van de horizontale sturing en verantwoording door de raad. Gelet op het bijzondere belang dat gemeenten hebben bij de vernieuwing heeft de adviescommissie zich in zijn adviezen primair op gemeenten gericht.
De meest belangrijke wijzigingen hebben betrekking op:

 • Rapportage middels gedefinieerde taakvelden
  Ter  verbetering van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten dient de aangifte IV3 met ingang van 2017 te geschieden aan de hand van de verplichte taakvelden (Commissie Bbv).  Gemeenten zijn verder vrij om de gemeentebegroting naar eigen inzicht en wens in te delen. In een aparte bijlage is de Begroting 2018 ingericht naar taakvelden.

 • Het verantwoorden van de begroting op basis van een uniforme set beleidsindicatoren
  De verplicht gestelde beleidsindicatoren zijn op het niveau van programmaonderdeel in de begroting verwerkt. Naast deze verplichte beleidsindicatoren is tevens een actualisatie van de indicatoren zoals die in de afgelopen jaren zijn gehanteerd onder de verschillende programmaonderdelen opgenomen.

 • Verbeterde informatie met betrekking tot de verbonden partijen
  In de paragraaf Verbonden partijen wordt de beleidsmatige bijdrage en ontwikkeling van de daarbij behorende verbonden partij benoemd.

 • Inzicht in de kosten van overhead
  Vanaf 2017 zijn alle gemeenten verplicht dezelfde definitie (conform Vensters voor bedrijfsvoering) voor overhead te hanteren en deze op één plek binnen de begroting zichtbaar te maken. Met de wijziging van het Bbv worden de totale kosten van overhead zichtbaar gemaakt in een apart overzicht vallende onder het Programmaplan. De kosten van de afzonderlijke programma's  zijn vanaf 2017 dus lager geworden. In de financiële overzichten zijn vergelijkende cijfers opgenomen over het jaar 2016, waarin de overhead nog op de programma's als last is verwerkt en de kosten dus hoger zijn.