De meerjarige prognose van de financieringsbehoefte ziet er als volgt uit:

(Bedragen x 1.000)

2018

2019

2020

2021

Financieringsoverschot/-tekort

1.185

-3.434

-4.561

-6.599

Kasgeldlimiet

7.857

7.900

7.759

7.715

prognose aan te trekken kasgeld

0

3.434

4.561

6.599

Minimaal aan te trekken lang geld

0

0

0

0

Het betreft geprognosticeerde gemiddelde jaarlijkse financieringstekorten. De (eventuele) werkelijke tekorten kunnen over een jaar gezien pieken en dalen vertonen. Om adequaat te kunnen reageren, rekening houdend met de geprognosticeerde ruimte, wordt het maximaal benodigde mandaat voor het aantrekken van kort geld (kasgeldleningen) en lang geld voor 2017 gelijk gehouden aan de kasgeldlimiet, afgerond:
€ 8.000.000.