Financieringsmiddelen

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Reserves

Saldo per 1/1

46.763

46.595

45.559

44.230

43.930

44.828

Rentetoevoeging

0

0

0

0

Vermeerderingen

1.879

3.080

173

176

178

180

Verminderingen

-4.160

-4.116

-1.606

-1.192

-1.152

-1.134

Saldo rekening / begroting

2.113

472

104

716

1.873

1.819

Saldo per 31/12

46.595

45.559

44.230

43.930

44.828

45.693

Voorzieningen

Saldo per 1/1

6.168

5.145

6.054

5.783

5.520

5.175

Vermeerderingen

1.449

1.879

1.088

1.067

1.026

1.559

Verminderingen

-2.472

-970

-1.359

-1.329

-1.371

-1.708

Saldo per 31/12

5.145

6.054

5.783

5.520

5.175

5.027

Opgenomen langlopende geldleningen

Schuldrest 1/1

37.144

34.104

31.398

28.682

25.955

23.217

Opgenomen geldleningen

85

Aflossingen

-2.697

-2.706

-2.716

-2.727

-2.738

-2.750

Schuldrest 31/12

34.532

31.398

28.682

25.955

23.217

20.467

Vlottende passiva

Vlottende schulden tot een jaar

5.102

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

Nog te besteden specifieke uitkeringen

1.082

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Overlopende passiva

5.238

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Saldo per 31/12

11.422

11.300

11.300

11.300

11.300

11.300

Totaal financieringsmiddelen

97.694

94.311

89.995

86.706

84.521

82.487

Financieringspostitie per 31/12

0

-2.639

-3.970

-3.124

-2.790

-2.426

Uit dit overzicht blijkt een financieringstekort. Dit tekort wordt met kortlopende middelen gefinancierd. Een uitgebreidere toelichting op de financiële positie van de gemeente is opgenomen in de paragrafen B Weerstandsvermogen en D Financiering.