In 2017 is gestart met een aantal pilots om vorm te geven aan een innovatieve wijze van burgerparticipatie. Bij de pilots zijn de bestaande participatieraden Wmo, Wsw en sociale zaken betrokken. Naar verwachting zal de opbrengst uit deze pilots begin 2018 leiden tot een advies over een nieuwe, innovatieve vorm van burgerparticipatie. In de loop van 2018 zal de nieuwe werkwijze worden geïmplementeerd.