De uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de rijksregeling 'Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990'. Sinds 1997 worden de aanvragen getoetst aan 100% van de opgelegde rijksnormen. Deze rijksnormen zijn geënt op 100% van de genormeerde bijstandsuitkeringen (inclusief de maximale toeslag van het gereserveerde vakantiegeld). Aanvragers kunnen in aanmerking komen voor zowel volledige als gedeeltelijke kwijtschelding.

De procedure voor het aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen maakt deel uit van het verminderen van de administratieve lasten voor de Heemskerkse inwoners en is bedoeld voor inwoners die een uitkering of een AOW-uitkering zonder pensioenaanvulling ontvangen. Kwijtschelding volgt automatisch zonder dat het uitgebreide formulier moet worden ingevuld. Door via het Inlichtingenbureau de gemeentelijke bestanden te vergelijken met de gegevens van de Belastingdienst kunnen deze inwoners per direct van kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gebruikmaken. Bovendien stimuleert deze maatregel het gebruik van de kwijtscheldingsregeling en daarmee eveneens het armoedebeleid.

Sinds 1 januari 1998 werkt de gemeente Heemskerk samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op het gebied van kwijtschelding belastingen.

Voor kwijtschelding zijn in de begroting de volgende bedragen opgenomen.

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

341.000

300.000

270.000

270.000

270.000

270.000

Kwijtschelding rioolrecht

202.000

200.000

180.000

180.000

180.000

180.000