Balans prognose

Balans Prognose

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1/1

84.085

84.945

86.619

86.139

83.511

81.643

Investeringen / desinvesteringen

4.537

5.390

3.209

1.231

1.929

1.313

Afschrijvingen

-3.677

-3.716

-3.689

-3.859

-3.797

-3.706

Boekwaarde materiële vaste activa per 31/12

84.945

86.619

86.139

83.511

81.643

79.250

Financiële vaste activa

Boekwaarde per 1/1/

3.490

3.723

5.547

5.514

5.509

5.504

Uitgezette leningen / deelnemingen

258

1.854

Aflossingen

-25

-30

-33

-5

-5

-5

Boekwaarde financiële vaste activa per 31/12

3.723

5.547

5.514

5.509

5.504

5.499

Vlottende activa/voorraden

Grondexploitatie en verspreide percelen

Saldo per 1/1

2.767

-1.716

-2.216

-4.688

-6.190

-6.836

Aankopen/verkopen/kosten/winstnemingen

-4.483

-500

-2.472

-1.502

-646

Saldo per 31/12

-1.716

-2.216

-4.688

-6.190

-6.836

-6.836

Uitzettingen korter dan een jaar

5.294

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Liquide middelen

931

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Overlopende activa

4.517

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal geïnvesteerde middelen

97.694

96.950

93.965

89.830

87.311

84.913