Programma

Wat willen we bereiken?

  1. Een leefomgevingskwaliteit realiseren die onder de wettelijke milieunormen blijft en samen met inwoners en bedrijven werken aan een duurzame gemeente.
  2. In stand houden van het huidige groen, waarbij groen op hiervoor geschikte locaties een hoge natuurwaarde kan bereiken door deze zodanig te beheren dat de biodiversiteit wordt vergroot.
  3. Het verder ontwikkelen van een duurzaam oppervlaktewatersysteem waarbij de aandacht ligt op natuur, recreatie en veiligheid.
  4. Het beschermen van de volksgezondheid en het milieu.
  5. Voldoen aan de landelijke doelstelling van 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020.
  6. In 2050 is de bebouwde omgeving in Heemskerk energieneutraal.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 9.862 53,6 %
Baten € 8.482 67,8 %