De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.
De renterisiconorm voor 2018 bedraagt 20% van € 92.437.000 is € 18.487.400. De huidige leningenportefeuille kent geen renteherzieningen.

Meerjarige ruimte renterisiconorm in schema:

3 Renterisiconorm

(Bedragen x 1.000)

2018

2019

2020

2021

1 Renteherziening

2 Aflossingen

2.716

2.727

2.738

2.751

Renterisico (1+2)

2.716

2.727

2.738

2.751

3 Renterisiconorm

18.486

18.587

18.257

18.153

Ruimte renterisiconorm (3-(1+2))

15.770

15.860

15.519

15.402

Uit deze tabel blijkt dat gemeente Heemskerk ruimschoots binnen de renterisiconorm blijft. Over het algemeen bestaat de leningenportefeuille uit leningen die lineair worden afgelost waardoor sprake is van een redelijk gelijkmatig aflossingspatroon en geringe renterisico’s.