Met ingang van 2017 is overhead verplicht als apart onderdeel van het programmaplan in de begroting opgenomen. De overhead bestaat uit alle ondersteunende functies in de ambtelijke organisatie met bijbehorende budgetten. De officiële definitie luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Een onderverdeling van deze kosten is als volgt weer te geven.

2017

2018

2018

2018

2019

2020

2021

Overhead-kosten

Saldo begroot

Lasten begroot

Baten begroot

Saldo begroot

Saldo begroot

Saldo begroot

Saldo begroot

Management

1.318

1.188

0

1.188

1.205

1.224

1.242

HRM, juridische zaken en communicatie

1.003

1.081

7

1.074

1.090

1.105

1.118

Automatisering

1.867

1.954

2

1.952

2.087

2.096

2.095

Financiën en controle

1.466

1.495

36

1.459

1.486

1.513

1.536

Facilitaire zaken

2.318

2.559

63

2.496

2.531

2.567

2.599

Huisvesting

1.622

1.838

389

1.449

1.440

1.428

1.416

Overigen

2.685

2.003

75

1.928

2.090

2.254

2.412

Totaal

12.278

12.118

572

11.546

11.929

12.186

12.419

bedragen x € 1.000

Het management betreft alle leidinggevenden binnen de organisatie. Daarnaast is er een aantal ondersteunende diensten met specifieke kosten. Onder de overige kosten vallen bijv. verzekeringen, leasekosten, etc.