Het eigen vermogen van de gemeente bestaat uit de Algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening en de meerjarenbegroting.
Het verloop van het eigen vermogen voor de komende jaren, waarbij het begrotingsresultaat is opgenomen bij de Algemene reserve is als volgt weer te geven.

Het verloop van de (bestemming)-reserves wordt per reserve weergegeven in het onderdeel stand en gespecificeerd verloop van de reserves.