Inleiding

Het Sociaal domein omvat welzijn, zorg, gezondheid, vrijwillige inzet, mantelzorg, sport, cultuur, recreatie, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, onderwijs, werk en inkomen. In het programma Sociaal domein worden de verschillende deelprogramma’s en taken in samenhang bezien vanuit een zo integraal mogelijke dienstverlening.

Belangrijke opdracht binnen het Sociaal domein is om de integrale samenhang en samenwerking tussen de verschillende domeinen nog meer te versterken. Centraal staat een integrale benadering die zich richt op:

  • Samenwerking en samenhang tussen algemene voorzieningen en inwonersinitiatieven;
  • Samenwerking en samenhang tussen algemene en maatwerkvoorzieningen onderling.

Een belangrijk onderdeel binnen het Sociaal domein vormt de transformatie.
De komende periode worden de ontwikkelingen van het cultuurhuis van de gemeente doorgezet. Hiermee wordt gedoeld op de ontwikkelingen in de cultuursector door het verbinden van met name het Cultuurcentrum Heemskerk, de bibliotheek en eventueel andere organisaties in het gemeentehuis annex bibliotheekgebouw.
Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in het verdere onderzoek naar de mogelijkheden van het verbeteren van het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 51.860 56,2 %
Baten € 14.153 15,6 %