Het kader rondom het nemen van beslissingen over (regionale) samenwerking, de verbonden partij, is vastgelegd in de notitie Verbonden partijen gemeente Heemskerk 2015. In deze notitie is de strategische visie rondom verbonden partijen opgenomen. Verder zijn daarin regels opgenomen rond de verschillende fasen die een verbonden partij kent rond: het oprichten (afwegingskader), sturing en controle (governance) en evalueren/beëindigen van deelname. Onderdeel hiervan is dan ook het verkrijgen van informatie over risicobeheersing.

De paragraaf Verbonden partijen is om twee redenen van belang voor de raad:

 1. De verbonden partijen voeren beleid uit, dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen, maar dat in deze gevallen is overgedragen aan de verbonden partij. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. De raad blijft nog steeds een kaderstellende en controlerende taak bij de programma’s houden. De verbonden partijen spelen een rol bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen zoals ze in de programma’s zijn opgenomen. In deze paragraaf wordt de koppeling tussen de verbonden partijen en deze beleidsdoelstellingen gelegd. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de algemene doelstelling van de gemeente in relatie met de verbonden partijen moet zijn 'het openbare belang behartigen' ofwel 'de publieke taak uitoefenen'. Wat de publieke taak is, bepaalt de raad en daarbij kunnen de volgende vragen aan de orde komen:
 • Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de uitvoering van de gemeentelijke programma’s?
 • Waarom dient de gemeente dit belang te behartigen?
 • Gaat het om een belang dat zonder bemoeienis van de gemeente niet naar behoren wordt gediend?
 1. Ook is het van belang mogelijke externe en interne ontwikkelingen over de verbonden partijen in ogenschouw te nemen. Belangrijke ontwikkelingen kunnen zijn:
 • (Voornemens tot ) het aangaan van relaties met nieuwe partijen.
 • (Voornemens tot) het beëindigen van relaties met bestaande partijen.
 • Een wijziging van de doelstelling van een verbonden partij.
 • Een (komende) wijziging van de eigenheid van de verbonden partij als gevolg van fusie of integratie.
 • Een afwijking van de voorgenomen of gerealiseerde activiteiten en prestaties.
 • Wetswijzigingen.


In de raad van 2 februari 2017 zijn de aanbevelingen van de rekenkamercommissie besproken over de 'versterking sturing verbonden partijen'. Deze aanbevelingen zijn overgenomen en de stand van zaken wordt via de P&C-cyclus meegenomen. In onderzoek is of binnen de IJmond met een uniforme kadernotitie gewerkt kan gaan worden.