Doelstelling en beleidskader

Doelstelling van de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is het verstrekken van inzicht in de onderhoudstoestand van de kapitaalgoederen in relatie tot het hiertoe beschikbaar gestelde budget, welke acties moeten worden genomen om de staat te handhaven dan wel te verbeteren en welke budgettaire middelen dienen hiertoe beschikbaar te zijn.

In deze paragraaf worden voor de belangrijkste kapitaalgoederen te weten: wegen, straten, pleinen en kunstwerken, openbare verlichting en straatmeubilair, riolering, oppervlaktewater, groen, spelen, kunst en accommodaties en kunst de volgende aspecten behandeld:

  • De doelstelling en het beleidskader.
  • De onderhoudstoestand.
  • Wat gaan we ervoor doen.
  • De hieraan gekoppelde financiële consequenties en de vertaling daarvan in de begroting.
  • De risico’s en beheersmaatregelen.