Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. Om dit te bereiken is voorgeschreven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen bevat: netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit.
Deze kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid.

werkelijk 2016

begroot 2017

begroot 2018

begroot 2019

begroot 2020

begroot 2021

netto schuldquote

39%

39%

34%

31%

28%

25%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

40%

40%

37%

34%

31%

28%

solvabiliteitsratio

50%

49%

51%

51%

52%

54%

structurele exploitatieruimte

0,6%

-1,0%

-0,6%

0,6%

2,0%

2,0%

grondexploitatie

0%

-2%

-2%

-5%

-7%

-7%

belastingcapaciteit

94%

94%

96%

nnb

nnb

nnb