De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente maximaal met kort geld mag financieren (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar). In principe worden financieringstekorten zoveel mogelijk gefinancierd met kasgeldleningen. Deze zijn het voordeligst en geven een grote flexibiliteit. Overigens zijn er situaties denkbaar waarbij lange financiering de voorkeur heeft. Op dit moment is daarvan geen sprake.
De mogelijkheid tot het aangaan van kasgeldleningen is gemaximeerd door het instellen van een kasgeldlimiet. Deze limiet is bij ministeriële regeling vastgesteld en bedraagt voor het jaar 2018 8,5% van de begroting. De kasgeldlimiet moet berekend worden bij aanvang van het kalenderjaar en bij wijziging van het percentage.

De kasgeldlimiet voor 2018 bedraagt 8,5% van € 92.439.000 is € 7.857.315.