De provincie Noord-Holland heeft in de Kaderbrief financieel toezicht 2018 nog een aantal algemene aandachtspunten meegegeven voor de verbonden partijen. Het gaat dan om thema's als het werken met een meerjarenbeleidsplan, goed inzicht houden in de financiële risico's/weerstandscapaciteit van een verbonden partij en zo nodig risico's op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen bij onvoldoende weerstandscapaciteit.