Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen bevat de volgende uitgangspunten en ontwikkelingen:

  • Het profijtbeginsel (het beginsel dat inhoudt dat de openbare voorzieningen zo veel mogelijk betaald worden door degenen die er profijt van hebben) is uitgangspunt bij heffingen en tarieven.
  • Er wordt gestreefd naar kostendekkendheid van de tarieven. Een uitzondering daarop vormen de kosten van BTW: bij de invoering van het BTW-compensatiefonds zijn de tarieven namelijk verlaagd met het bedrag aan BTW welke niet volledig wordt vergoed; de meeste tarieven zijn daarom niet kostendekkend.
  • Voor de toerekening van de overhead aan de tarieven wordt uitgegaan van een aandeel in de overhead op basis van het aantal fte dat in relatie tot het betreffende tarief werkzaam is.
  • De tarieven worden maximaal trendmatig verhoogd.
  • Gestreefd wordt naar het beperken van de lastendruk voor de burger.