Algemeen

Het totaal van de meerjarenbegroting op basis van de hiervoor beschreven inhoud van de programma's en paragrafen is als volgt weergegeven in het Programmaplan.

( bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2016

2017

2018

2019

2020

2021

LASTEN

Bestuurlijk domein

10.946

7.346

7.352

7.366

7.351

7.478

Sociaal domein

56.548

51.705

51.860

51.920

51.854

52.054

Fysiek domein

23.226

17.864

18.387

18.482

16.829

15.728

Totaal Programma-lasten

90.720

76.915

77.599

77.768

76.034

75.260

Algemene dekkingsmiddelen

2.357

2.395

2.460

2.400

2.246

2.194

Overhead

0

12.739

12.118

12.509

12.772

13.015

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

29

35

4

64

Onvoorzien

0

50

50

50

50

50

TOTAAL LASTEN

93.077

92.099

92.257

92.762

91.106

90.583

BATEN

Bestuurlijk domein

2.072

1.787

1.456

1.418

1.437

1.456

Sociaal domein

14.225

14.301

14.153

14.453

14.499

14.581

Fysiek domein

14.752

15.938

12.505

12.587

11.057

9.375

Totaal Programma-baten

31.049

32.026

28.114

28.458

26.992

25.412

Algemene dekkingsmiddelen

61.861

59.047

62.242

63.425

64.425

65.441

Overhead

0

461

572

579

586

596

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

TOTAAL BATEN

92.910

91.534

90.928

92.462

92.004

91.448

SALDO

Bestuurlijk domein

-8.873

-5.559

-5.896

-5.948

-5.915

-6.022

Sociaal domein

-42.323

-37.404

-37.707

-37.467

-37.355

-37.473

Fysiek domein

-8.474

-1.926

-5.883

-5.895

-5.772

-6.353

Totaal Programma-saldo

-59.670

-44.889

-49.486

-49.310

-49.042

-49.849

Algemene dekkingsmiddelen

59.503

56.652

59.782

61.025

62.180

63.247

Overhead

0

-12.278

-11.546

-11.929

-12.186

-12.419

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

-29

-35

-4

-64

Onvoorzien

0

-50

-50

-50

-50

-50

SALDO voor bestemming

-167

-565

-1.329

-300

898

865

Toevoegingen reserves

-1.879

-3.080

-173

-176

-178

-180

Onttrekkingen reserves

4.159

4.116

1.606

1.192

1.152

1.134

Saldo na bestemming reserves

2.113

472

104

716

1.873

1.819

De Begroting 2018 sluit met een voordelig saldo van € 104.000 en geeft ook voor de komende jaren een positief beeld. Op basis van het overzicht van de financiële positie in de Voorjaarsnota 2017 mocht een batig saldo worden verwacht van € 116.000. De effecten die bij het opstellen van de begroting tot dit verschil hebben geleid zijn als volgt :

Onderwerp

Bedrag

Saldo conform Voorjaarsnota

116.000

V

Effecten Algemene uitkering op basis van Meicirculaire 2017

451.000

V

Loonkosten (invullen vacatures, generatiepact en overigen)

-222.000

N

Kosten HVC en VRK naar aanleiding van vastgestelde begrotingen

-39.000

N

Opbrengst onroerend zaakbelasting vanwege lager aantal woningen

-107.000

N

Motie economische zaken

-50.000

N

Vennootschapsbelasting

-29.000

N

Totaal overige verschillen

-16.000

N

Totaal Saldo Begroting 2018

104.000

V

De mutaties zijn het gevolg van externe ontwikkelingen, die bij het opmaken van de begroting zijn verwerkt. Inzake de loonkosten wordt verwezen naar het onderdeel personeel en arbeidskosten.