Op basis van de geïnventariseerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 42,8 miljoen) niet zinvol is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit is afhankelijk van het zekerheidspercentage dat in aanmerking wordt genomen voor het kunnen afdekken van alle risico’s.

Onderstaande tabel toont de resultaten van de risicosimulatie

Percentage

Bedrag

Percentage

Bedrag

70%

3.914.834

85%

6.625.437

75%

4.181.052

90%

10.152.126

80%

4.647.974

95%

13.792.575

Bij de vaststelling van de Begroting 2010 is als beleidskader voor de komende jaren het zekerheidspercentage bepaald op 80%, in plaats van op 90%. In de Voorjaarsnota 2017 is bevestigd om dit percentage voor 2018 te handhaven. De daarbij behorende benodigde weerstandscapaciteit bedraagt volgens bovenstaande tabel € 4,6 miljoen. Bij deze weerstandscapaciteit bestaat dus voor 80% zekerheid dat alle risico’s kunnen worden afgedekt.