Programma(onderdeel)

Omschrijving

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

1.3

Economische zaken

Festiviteiten eeuwfeest Tatasteel

-35.000

0

0

0

Totaal programma 1

-35.000

0

0

0

2.3

Sport, cultuur en recreatie

Monitoren sportbeleid. Richtlijnen Sportdeelname Onderzoek (RSO) om de vier jaar (VJN2014)

-10.000

Onderzoek toekomst zwembaden (VJN 2017)

-10.000

2.4

Individuele maatschappelijke ondersteuning

Doorontwikkelen decentralisaties

-78.277

0

0

0

Totaal programma 2

-98.277

0

0

0

3.1

Bestemmingsplannen

Implementatie omgevingswet (VJN 2017)

-152.250

-154.534

3.1

Project Assumburg-Oud Haerlem

Grondwerken

-90.000

-300.000

Opbrengst grondverkopen

50.000

50.000

1.825.000

Bij-/afschrijving op boekwaarde

40.000

-50.000

-1.525.000

3.1

Bedrijventerrein De Trompet

Woonrijp maken

-120.000

-315.000

Opbrengst grondverkopen

975.000

1.800.000

Afschrijving op boekwaarde

-855.000

-1.485.000

3.1

Waterakkers-Lunetten

Bouwrijp maken

-293.000

-109.000

Opbrengst grondverkopen

300.000

300.000

Afschrijving op boekwaarde

-7.000

-191.000

3.1

Herontwikkeling gemeentewerf Tolhek

Beheerskosten

-44.943

3.1

Exploitatie de Velst

Opbrengst grondverkopen

1.250.000

1.250.000

Projectsubsidie provincie

820.591

Bouwrijp maken

-547.000

Afschrijving op boekwaarde

-1.523.591

-1.250.000

3.1

Herstructurering

Faciliterend grondbeleid

51.470

51.470

Storting in voorziening

-51.470

-51.470

3.3

Milieu en duurzaamheid

Warmtenet IJmond (VJN 2017)

-15.225

0

0

0

Totaal programma 3

-212.418

-154.534

0

0

Mutaties reserves

Eenmalige dekking begroting

300.000

0

0

0

Doorontwikkelen decentralisaties

78.277

0

0

0

Combinatiefunctionaris

30.000

30.000

0

0

Totaal Reserves

408.277

30.000

0

0

Totaal incidenteel programma's en reserves

62.582

-124.534

0

0

Totaal saldo begroting (gecorrigeerd resultaat)

103.693

716.438

1.872.656

1.819.447

Totaal saldo begroting structureel

41.111

591.904

1.872.656

1.819.447

In de Gemeentewet is sinds 1 juli 2013 het begrip structureel begrotingsevenwicht opgenomen. Door het opnemen in de Gemeentewet wordt nadrukkelijker benoemd, dat in de begroting structurele en incidentele lasten gedekt dienen te worden door structurele resp. incidentele baten. In het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) is nader verduidelijkt wat hiermee wordt bedoeld.
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de geraamde incidentele lasten en baten in materieel opzicht in evenwicht zijn.