Onder risico kan worden verstaan ‘de kans op/het gevaar van schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden’ c.q. een kans van het optreden van een onzekere gebeurtenis met een effect op het behalen van doelstellingen. Van belang is verder dat het bij dit onderwerp moet gaan om ‘alle voorzienbare risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie’.

Voor de risico’s die hieronder zijn opgenomen, geldt in zijn algemeenheid dat deze voorzienbaar, niet kwantificeerbaar en van substantiële betekenis zijn.

Het niet treffen van een voorziening kan zijn gebaseerd op twee argumenten:

  1. Het is niet of nauwelijks mogelijk een realistische schatting te maken van de financiële consequenties.
  2. In het verleden is van enig feitelijk risico niet gebleken; het risico heeft in het verleden niet of nauwelijks geleid tot financieel nadeel.


De risico’s zijn geïnventariseerd, waarbij per risico de volgende punten zijn benoemd:

  • De kans dat het risico zich voordoet.
  • Het met het risico gemoeide bedrag.
  • De termijn waarbinnen het risico kan optreden.
  • Welke maatregelen er zijn genomen om het risico te beheersen (zie ook de programmabegroting).


Door het regelmatig actualiseren van deze inventarisatie en het daadwerkelijk toezien op de toepassing van de beheersmaatregelen worden de risico’s beheersbaar gemaakt. Risicomanagement is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en is onderdeel van de rapportages in de P&C cyclus.

Hierna is onder beleid de sturing op verbonden partijen over financiële risico's en voldoende weerstandscapaciteit vermeld.

Om inzicht in de risico's van de gemeente krijgen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het Risicomanagement Informatie Systeem NARIS® van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NARIS).