Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1    Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is:

a    Onroerende zaakbelastingen

4.854

5.079

5.158

5.279

5.387

5.541

b    Hondenbelasting

189

194

214

217

220

224

c    Precariorechten

30

36

37

37

38

39

2    Algemene uitkering gemeentefonds

53.723

51.298

54.381

55.461

56.384

57.268

3    Dividend

140

138

138

138

138

138

4    Bespaarde rente

498

231

258

254

254

254

5    Saldo van de financieringsfunctie

1.048

41

-70

-28

92

116

6    Overige algemene dekkingsmiddelen

-978

-364

-334

-334

-334

-333

Totaal saldo

59.503

56.652

59.782

61.025

62.180

63.247

De in bovenstaande tabel opgenomen bedragen betreffen saldi van baten en lasten.
De lokale heffingen die onder de algemene dekkingsmiddelen zijn opgenomen, betreffen alleen de heffingen, waarvan de besteding niet is gebonden aan specifieke uitgaven. In de paragraaf A Lokale heffingen is een uitgebreidere toelichting opgenomen van alle lokale heffingen.