Personeel en organisatorisch

Met betrekking tot de personeelslasten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

  • Het werkelijke loonniveau per 1 januari 2017 en het niveau sociale lasten per 1 april 2017.
  • Een loonkostenstijging van 3% in 2018 (CAO, IKB). In de daaropvolgende jaren 1,5%; de hogere stijging in 2018 hangt samen met de incidentele verhoging van de pensioenpremies.
  • De productieve normuren zijn voor de gehele ambtelijke organisatie vastgesteld op 1.425 uur per formatieplaats per jaar.