Dividend

Onder dividend zijn in de begroting twee posten opgenomen. Ten eerste ontvangt de gemeente als aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) jaarlijks dividend. Daarnaast wordt in verband met de garantstelling voor leningen van de N.V. Huisvuilcentrale (HVC) jaarlijks een provisie ontvangen.

Bespaarde rente

De gemeente zet het eigen vermogen in als financieringsmiddel. De rente die hierdoor wordt bespaard omdat minder vreemd vermogen wordt aangetrokken wordt opgenomen als bespaarde rente (baten).

Saldo van de financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie betreft het verschil tussen enerzijds de rentebaten die op basis van de boekwaarde van de activa worden doorberekend aan de producten en anderzijds de rentelasten van geldleningen en de bespaarde rente (lasten).