Vragenlijst

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekening EMU-saldo

Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen

Gemeente Heemskerk (0396)

Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Algemene gegevens:

Gemeentenaam:

Heemskerk

Gemeentenummer:

0396

Jaar:

2017

2017

2018

2019

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2017, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2018

Volgens meerjarenraming in begroting 2018

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-565

-1.329

-300

(zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3.677

3.689

3.858

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de

1.088

1.067

exploitatie

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden

2.353

3.209

1.231

geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en

overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in

mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen

verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

1.514

1.404

305

(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

1.606

2.421

1.600

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties

1.145

1.359

1.329

met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1

genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de

reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die

nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

-294

-103

3.360

Ruimte voor toelichting