Ontwikkeling Algemene uitkering (effecten Meicirculaire 2017)

De meest belangrijke inkomstenbron voor gemeenten wordt gevormd door de Algemene uitkering. Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen gedurende het jaar informatie over de gemeentefondsuitkeringen.
In mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota. De circulaires bevatten ook actuele informatie die op een later tijdstip in de rijksbegroting wordt verwerkt. De mededelingen zijn steeds onder het voorbehoud van parlementaire goedkeuring.
De Meicirculaire laat voor het eerst sinds jaren een positieve ontwikkeling zien. Dit wordt met name veroorzaakt door een stijgend accres en een sterke ontwikkeling van de uitkeringsbasis.