In het Coalitieprogramma 2014-2018 wordt onder meer gestreefd naar de vestiging van Heliomare op het terrein aan De Velst en ontwikkeling van de oude raadhuislocatie (Bachstraat 6), dit met inachtneming van actuele grondwaarden. Verder wil de coalitie duidelijkheid verschaffen over de actuele waarden in de grondexploitaties.

De in mei 2014 vastgestelde grondexploitatie De Velst wordt, net als de andere grondexploitaties, jaarlijks herzien. Eind 2014 is de Samenwerkingsovereenkomst tussen Heliomare en de gemeente Heemskerk voor de ontwikkeling en realisatie van een Kinder- en jeugdcentrum voor Heliomare en de gemeentelijke Multifunctionele sportaccommodatie op De Velst aangegaan. In het voorjaar 2016 is, overeenkomstig deze samenwerkingsovereenkomst, gestart met de realisatie van het gebouw. In de zomer van 2017 is het gebouw, met de aangrenzende openbare ruimte opgeleverd. Verder is in de tweede helft 2017 de parkzone van De Velst gerealiseerd. Voor 2018 staat de invulling van het woningbouwdeel van De Velst gepland.

De verkoopopbrengst voor de Bachstraat (oude raadhuislocatie) zal naar verwachting eind 2017/begin 2018 worden gerealiseerd, na afronding van de planologische procedure.

De Grondexploitaties worden jaarlijks herzien; daarbij worden de actuele waarden betrokken. Daarmee wordt duidelijkheid verschaft over de actuele waarden in de grondexploitaties.

In 2018 wordt er verder gewerkt aan de nieuwe ontwikkelingen zoals herstructurering Debora Bakelaan, Tolhek en het Stationsgebied.