Het takenpakket van de gemeente is voortdurend aan verandering onderhevig. Deze veranderingen vereisen een flexibele inzet en veranderingsbereidheid van de medewerkers. Om aan de ontwikkelingen op adequate wijze het hoofd te bieden ligt de focus gedurende de komende jaren nadrukkelijk op het optimaal inzetten van het medewerkerspotentieel. Dit vraagt aandacht voor in-, door- en uitstroom, dat zich vooral manifesteert bij het aantrekken en behouden van medewerkers en het vergroten van vitaliteit en duurzaamheid.

Er wordt ingezet op competentieontwikkeling en mobiliteitsbeleid. Dit zijn regelingen en instrumenten die zich richten op de kwaliteiten en flexibiliteit van medewerkers. De focus ligt hierbij zowel intern als extern, met het doel de medewerkers gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden.

Als gevolg van CAO-ontwikkelingen is modernisering van de arbeidsvoorwaarden een thema. Daarnaast is de aandacht vooral gericht op strategische personeelsplanning, permanent leren en ontwikkelen, leiderschap en duurzame inzetbaarheid.

Het externe organisatieonderzoek uit 2017 heeft geresulteerd in een analyse van de problematiek in de organisatie, aanbevelingen en een plan van aanpak. Er gaat gewerkt worden aan een cultuuromslag: resultaatgerichter, elkaar aanspreken, professioneler en zakelijker, meer open en extern gericht. In een op te stellen bestuursfilosofie worden duidelijke afspraken tussen raad, college en organisatie gemaakt. Daarnaast wordt de organisatiestructuur aangepast zodat er integraal en vanuit concernbelang gewerkt en gestuurd wordt. Het personeelsbeleid wordt nog meer gericht op mobiliteit en het ontwikkelen, boeien en werven van medewerkers die passen in de gewenste cultuur.

In 2018 wordt ingezet op de volgende onderwerpen:

  • Bestuursfilosofie.
  • Managementfilosofie.
  • Structuur.
  • Functionerings- en beoordelingsstructuur.
  • Cultuuromslag.