Om vorm te geven aan de financiële beleids- en beheersfunctie van de gemeente, wordt gewerkt met een planning- & controlinstrumentarium en -cyclus.

Doelstelling van planning & control is het, rekening houdend met wetgeving en interne beleidsregels, voorzien in kwalitatief hoogwaardige transparante informatie benodigd door het bestuur bij de uitoefening van haar kaderstellende, controlerende en uitvoerende rol. Daarom wordt ingezet op een goede (interne) dienstverlening, met continue verbeteringen via de leanfilosofie.

In 2015 is gestart met de optimalisatie van de planning- en controlcyclus. Het doel is het vergroten van het sturend vermogen van de producten binnen de planning- en control cyclus en de daarbij behorende processen. De nadruk binnen het financieel beheer ligt op verhoging van transparantie en betrouwbaarheid van de informatie en integrale afstemming binnen de beleidsuitvoering.

In 2016 is besloten tot de aanschaf van een software-toepassing om de totstandkoming van de diverse planning & control documenten te optimaliseren en de samenstelling efficiënter te laten verlopen. De leesbaarheid wordt hiermee ook verbeterd en tevens wordt de ontsluiting van de informatie via een web-applicatie op termijn mogelijk.

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) dient binnen de externe wet- en regelgeving als leidraad. Om binnen de financiële activiteiten te (blijven) voldoen aan alle wettelijke bepalingen, worden de ontwikkelingen binnen het Bbv periodiek in beeld gebracht en doorgevoerd. Diverse wijzigingen zijn doorgevoerd, waarmee de begroting van 2018 en de jaren daarna in overeenstemming blijven met de regels.

Vanaf november 2018 is de gemeente verplicht om leveranciers de mogelijkheid te bieden om Elektronische Facturen in te kunnen dienen. Hiervoor zijn diverse aanpassingen in systemen en processen noodzakelijk, zodat aan de nieuwe wetgeving voldaan wordt.
In 2018 zal bekeken worden of de huidige programmastructuur nog voldoende inzicht geeft in de informatiebehoefte van het bestuur.