De totale geraamde lasten voor 2018 bedragen € 92.257.000, de totale geraamde baten € 90.828.000.
Per saldo € 1.329.000 negatief (Totaal geraamd saldo baten en lasten). Deze bedragen zijn terug te vinden in het overzicht van baten en lasten in deel 3 Financiële begroting.
Beoogd wordt aan de reserves € 1.433.000 te onttrekken ten gunste van de exploitatie, conform bestaand beleid en besluitvorming daaromtrent. Hierdoor is sprake van een geraamd positief resultaat van € 104.000 zodat voor 2018 een sluitende begroting kan worden aangeboden.
Ook voor de komende jaren is met name door de toename van de inkomsten uit de Algemene uitkering sprake van een toenemende positief saldo van de begroting.

Het beeld van de financiële positie (saldo van baten en lasten) op middellange termijn ziet er als volgt uit:

Programma's
bedragen in € 1.000

Rekening 2016

Begroot VJN 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

1

Bestuurlijk domein

-8.873

-5.559

-5.896

-5.948

-5.915

-6.022

2

Sociaal domein

-42.323

-37.404

-37.707

-37.467

-37.355

-37.473

3

Fysiek domein

-8.474

-1.926

-5.883

-5.895

-5.772

-6.353

Algemene dekkingsmiddelen

59.503

56.652

59.782

61.025

62.180

63.247

Overhead

0

-12.278

-11.546

-11.929

-12.186

-12.419

Heffing Vpb

0

0

-29

-35

-4

-64

Onvoorzien

0

-50

-50

-50

-50

-50

A

Totaal geraamd saldo baten en lasten

-167

-565

-1.329

-300

898

865

B

Totaal beoogde toevoeging en onttrekking aan reserves

2.280

1.036

1.433

1.016

975

954

C

Geraamd resultaat (A en B)

2.113

472

104

716

1.873

1.819

D

Dekkingsplan tarieven

0

0

0

0

0

0

E

Gecorrigeerd resultaat (C en D)

2.113

472

104

716

1.873

1.819


In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) wordt onderscheid gemaakt tussen een resultaat ‘boven’ en ‘onder’ de streep. Het resultaat onder de streep (C) is het relevante resultaat. Daarin is het saldo van baten en lasten van het desbetreffende jaar opgenomen (A) als ook de beoogde mutaties in de reserves (B). De uitgaven van een gemeente worden gedeeltelijk bekostigd uit de baten van het lopende jaar en voor een ander deel uit reserves waarover de raad een besluit heeft genomen. De raad heeft eveneens besluiten genomen om middelen uit de exploitatie over een jaar toe te voegen aan een bestemmingsreserve. Dit resultaat onder de streep wordt in de Bbv het geraamd resultaat (C) genoemd en bedraagt voor het jaar 2018 conform bovenstaande tabel afgerond € 104.000 positief exclusief dekkingsplan voor tarieven.

Gezien het positieve saldo zijn geen aanpassingen van de tarieven van lokale heffingen noodzakelijk. Wel is in de begroting rekening gehouden met een inflatiecorrectie van + 1,5% zoals in de kadernota 2018 is besloten. Er zijn dan ook geen bedragen opgenomen onder Dekkingsplan tarieven.

Indien de raad besluit akkoord te gaan ontstaat hierdoor voor 2018 een sluitende begroting (E).

Een nadere toelichting op de financiële positie treft u aan in deel 4 Financiële begroting.