Beleid

De begroting van de gemeente bestaat uit structurele en incidentele baten en lasten.
Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten waarvan de looptijd minder is dan 36 maanden of periodiek repeterend zijn en meer bedragen dan € 25.000. De overige baten en lasten zijn structureel van aard. Om het onderscheid tussen structurele en incidentele baten en lasten inzichtelijk te maken, volgt hierbij een overzicht van de voorziene incidentele baten en lasten.