Financieel

Voor de bepaling van het prijsniveau 2018 is de “Korte termijnraming maart 2017” geraadpleegd van het Centraal planbureau. De conclusie luidt als volgt: "De mondiale economische groei versnelt dit jaar en volgend jaar enigszins. Dit is vooral onder invloed van aantrekkende groei in opkomende economieën. De groei van de Nederlandse economie zet door en bedraagt in 2017 en 2018 2,1% respectievelijk 1,8%. De groei van de economie gaat gepaard met een toenemende werkgelegenheid in de marktsector en in de zorg. In de periode 2018-2021 groeit de economie met gemiddeld 1,7% per jaar. Hoewel de rente en inflatie licht oplopen, blijven deze laag. In het Eurogebied zijn het consumenten‐ en producentenvertrouwen gestegen. Deze zijn nu hoger dan voor de financiële crisis. De economische groei in het Eurogebied ligt zowel dit als volgend jaar op 1,7%. De groei in Duitsland ligt iets boven dit gemiddelde, die in Frankrijk en Italië daarentegen iets eronder.

Het door het CPB voor het jaar 2018 geraamde prijsmutatie-percentage van 1,50% is voor de meerjarenbegroting aangehouden. Deze stijging is ook geldend voor subsidies en lokale heffingen.

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) schetst in de door haar uitgebrachte rentevisie (onderdeel van het Economisch Beeld van maart 2017), dat de verwachting blijft dat de Europese Centrale Bank (ECB) het herfinancieringstarief ook in 2017 ongewijzigd laat. Hierdoor is op korte termijn ook geen aanleiding voor hogere Europese geldmarkttarieven.
De rentepercentages zijn dan ook in de meerjarenbegroting laag gehouden met een lichte stijging voor de latere jaren.

Het rente-omslagpercentage dat wordt gehanteerd bij de berekening van de kapitaallasten is voor 2018 vastgesteld op 1,5%.