Programma

Wat willen we bereiken?

  1. Een goede verkeersmobiliteit door bereikbaarheid te combineren met een veilige, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving.
  2. De kwaliteit van de infrastructuur voldoet aan richtlijn CROW publicatie 147.
  3. Een leefomgevingskwaliteit realiseren die onder de wettelijke milieunormen blijft en samen met inwoners en bedrijven werken aan een duurzame gemeente.
  4. Het kader voor verlichting is vastgelegd in het beleidsplan Openbare verlichting 2012-2020. De kwaliteit van de verlichting dient zowel de verkeers- als de sociale veiligheid van de verblijfsfunctie van de openbare ruimte te ondersteunen.
  5. De ruimtelijke structuur en vormgeving van het wegennet dient voor de weggebruiker duidelijk en begrijpelijk te zijn. De automobilist dient zo min mogelijk aanwezig te zijn binnen de verblijfsgebieden en gebruik te maken van de gebiedsontsluitingswegen. De fietser wordt gefaciliteerd op de verbindingen binnen het fietsnetwerk en de voetganger heeft voldoende ruimte op de trottoirs.
  6. De infrastructuur dient veilig en goed te gebruiken te zijn voor de weggebruiker. Hierbij dient de leefbaarheid voor de niet-weggebruiker zo min mogelijk te worden geschaad (barrièrewerking, geluid en luchtkwaliteit).

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 3.925 21,3 %
Baten € 185 1,5 %