In onderstaand overzicht is te zien welke financiële middelen de gemeente Heemskerk ontvangt in het kader van de Integratie-uitkering Sociaal domein (IUSD), op basis van de verwerking van de Meicirculaire 2017.

Integratie-uitkering SD

2017

2018

2019

2020

2021

Jeugdwet

7.061.470

7.004.787

7.004.797

7.056.051

7.095.956

Wmo 2015

4.640.542

4.796.350

4.757.890

4.785.303

4.777.508

Participatiewet

4.982.446

4.748.324

4.592.571

4.403.365

4.428.607

Totaal

16.684.458

16.549.461

16.355.258

16.244.719

16.302.071

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt blijft het budget de komende jaren ongeveer gelijk.

Voor specifieke informatie per wet wordt verwezen naar de betreffende onderdelen binnen
programma 2 Sociaal domein.