Inleiding

Onder het Fysieke domein valt de ruimtelijke beleidsontwikkeling, zoals de structuurvisie, de bestemmingsplannen en beleidsontwikkeling op het gebied van woningbouw (m.n. Woonvisie, beleid Wonen en Zorg). De voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet valt ook onder dit programma, waarvan de verwachting is dat deze in 2021 in werking zal treden. Daarnaast wordt ingezet op de prestatieafspraken met woningcorporaties, bouwgrondexploitaties en plannen voor groen, water, milieu en duurzaamheid. Het streven is om in 2050 een klimaatbestendige en water robuuste gemeente te zijn, waarin natuur en recreatie op een veilige manier gecombineerd zijn en waarin het openbaar groen een belangrijke component is om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Het onlangs vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan vormt hiervoor een breed kader. In diverse samenwerkingsverbanden (o.a. IJmond Bereikbaar) wordt gewerkt aan de  verbetering van de bereikbaarheid voor fiets-, bus-, trein- en autoverkeer.
Voor de komende periode wordt tevens aandacht besteed aan het ontwikkelen van het stationsgebied (stedenbouwkundig plan) en de visie op het gebied Tolhek. In het kader van het verder ontwikkelen van naoorlogse wijken wordt het stedenbouwkundig plan (Debora Bakelaan) verder uitgewerkt en aan de raad aangeboden.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 18.387 19,9 %
Baten € 12.505 13,8 %