Context en achtergronden

12. Risico's

Ieder jaar worden de grondexploitaties van de lopende projecten geactualiseerd en vastgesteld. Mede op basis van deze bijgestelde exploitaties wordt de risicoanalyse opgesteld. Deze risicoanalyse wordt meegenomen in de berekening voor de weerstandsparagraaf.
Overigens gaat het hier om de risico’s die de gemeente Heemskerk zelf loopt met de grondexploitaties. Daarin wordt onder andere rekening gehouden met afzetrisico’s bij de verkoop van grond. Ook wordt gekeken naar het geprognosticeerde eindresultaat van de exploitaties van de GEM Broekpolder en de GEM Tweede Tranche Herstructurering die uiteindelijk na afsluiting van die exploitaties ten laste dan wel ten gunste van de gemeentelijke exploitatie zal komen. Als op dat punt risico’s worden verwacht, worden die in de gemeentelijke risicoanalyse meegenomen.
De gemeentelijke risicoanalyse gaat niet over de risico’s die de GEM Broekpolder en de GEM Tweede Tranche Herstructurering als GEM-organisatie lopen. Deze organisaties functioneren in dat opzicht zelfstandig en dienen hun eigen risico’s te managen. Nadere informatie over beide GEM’s staat vermeld in de paragraaf Verbonden partijen.