2. Gemeentelijke risico's en risicoprofiel

Top 10 risico's

Bij het bepalen van het risicoprofiel van de gemeente is de focus in belangrijke mate gelegd op de financiële risico’s rond het beleid en de bedrijfsvoering. In onderstaand overzicht worden van het totaal aantal geïnventariseerde risico’s de tien belangrijkste gepresenteerd. Dit zijn de risico’s die de hoogste bijdrage leveren aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Risico

Kans1

Maximaal gevolg

Invloed2

Verschil 2017/2016 ³

1.

Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum

10%

14.800.000

16,3

0

2.

Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

10%

13.000.000

15,3

0

3.

Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget

90%

1.000.000

10

0

4.

Open-einde karakter van de WMO

70%

500.000

5,4

N

5.

Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen

70%

500.000

5,4

1

6.

Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden

70%

500.000

5,4

-1

7.

Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden

50%

500.000

3,9

N

8.

Bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontoereikend voor de kosten omvorming Muziekschool. De hoogte van de aanspraken is in hoge mate afhankelijk van de uitkomst van de individuele keuzes van de medewerkers

50%

500.000

3,8

-1

9.

Vermindering van legesinkomsten volgens legesverordening

70%

500.000

3,8

-1

10.

Gevolgen klimaatveranderingen

30%

1.000.000

3,3

N

Totaal grote risico’s (top 10)

32.800.000

Overige risico’s

9.979.000

Totaal alle risico’s

42.779.000

Vergelijking top 10 over programma's

Jaar

Borgstellingen/overig

Sociaal Domein

Fysiek Domein

Totaal

2018

27.800.000

3.500.000

1.500.000

32.800.000

2017

27.800.000

4.700.000

500.000

33.000.000

Verschil

0

-1.200.000

1.000.000

-200.000

1 In de kolom Kans wordt weergegeven hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet. Daarbij wordt de volgende indeling gehanteerd:
< 1 keer per 10 jaar:   10%; 1 keer per 5-10 jaar:   30%; 1 keer per 2-5 jaar:   50%;
   1 keer per 1-2 jaar:   70%; > 1 keer per jaar      90%

2 De kolom Invloed geeft, rekening houdend met het kanspercentage, het relatieve aandeel weer van het betreffende risico ten opzichte van het totaal van de risico’s bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

3 De kolomVerschil geeft het verschil met de Begroting 2016. N = nieuw of gewijzigd; 0 = ongewijzigd, + = gestegen en - = gedaald.