1. Inventarisatie weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteits vermogen

Algemene reserve
De Algemene reserve (inclusief Volkhuisvestingsfonds) is het deel van het eigen vermogen waaraan geen specifieke bestemming is gegeven. Zoals de naam reeds doet vermoeden heeft deze reserve een algemeen karakter en is dan ook bestemd voor het opvangen van substantiële tegenvallers (bufferfunctie). De Algemene reserve is tevens een intern financieringsmiddel en aanwending kan rentenadelen betekenen (zie paragraaf D Financiering). Als mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden genoemd: de onbenutte belastingcapaciteit, ombuigingen en eventueel beschikbare ruimte in de begroting. Overigens kan nog worden vermeld dat binnen het Sociaal domein/decentralisaties vanaf 2015 een tweetal bestemmingsreserves zijn gevormd.

Stille reserves
Stille reserves zijn de meerwaarde van activa met een economisch nut die te laag of op nul zijn gewaardeerd maar direct verkoopbaar als dat gewenst is. De hoogte van deze reserves is moeilijk of niet te bepalen en verkoop van dergelijke activa is vooralsnog niet mogelijk of aan de orde. Om deze reden zijn de stille reserves als p.m. post opgenomen.