5. Financiële kengetallen

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte is binnen de vastgestelde begroting. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. De commissie Bbv gaat uit van een norm van 0,6% van de algemene uitkering en ozb-capaciteit om dit kengetal als voldoende te beschouwen, tussen 0% en 0,6% als matig en lager dan 0% als onvoldoende.