1. Inventarisatie weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteit exploitatie

Onvoorziene uitgaven
De post voor onvoorziene uitgaven is een raming die jaarlijks in de begroting wordt opgenomen om onverwachte kosten te kunnen dekken. De financiële gevolgen van risico’s die zich voordoen zijn onderdeel van deze onverwachte kosten. Deze post wordt daarom tot de weerstandscapaciteit gerekend.